Anna Kamińska

Specjalizuje się w prawie pracy. Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Pracy. Od 2003r. jest zatrudniona w Wydawnictwie C.H. Beck jako redaktor prowadzący miesięcznik „Monitor Prawa Pracy”. Od 2004r. jest wykładowcą prawa pracy m.in. na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, w Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz w szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Od 2009r. jest Doktorantką w Katedrze Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania – Zakład Społeczno-Prawnych Problemów Zatrudnienia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka publikacji z zakresu prawa pracy, w tym współautorka dwóch komentarzy do Kodeksu Pracy.

Wykształcenie i publikacje
Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji
Magister Prawa
Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania
Doktorantka w Katedrze Prawnych Problemów Zarządzania

W. Muszalski (red.), Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2013 – współautor
K. Walczak (red.), Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2012 – współautor

Wybrane tematy prowadzonych szkoleń i zajęć:
Akademia im. Leona Koźmińskiego w Warszawie
W ramach podyplomowych studiów z Prawa Pracy:

 • Odpowiedzialność porządkowa i materialna pracowników
 • Wybrane obowiązki pracownika i pracodawcy
 • Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem 

Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej w Warszawie
W ramach studiów podyplomowych z Prawa Pracy:

 • Proces rekrutacyjny
 • Nawiązanie stosunku pracy
 • Rozwiązanie stosunku pracy 

Uniwersytet Warszawski
W ramach podyplomowych studiów menedżerskich:

 • Proces rekrutacyjny
 • Umowa o pracę i rodzaje umów
 • Obowiązki pracodawcy związane z przyjęciem pracownika do pracy
 • Rozwiązanie stosunku pracy
 • Wygaśnięcie stosunku pracy
 • Podstawy prawne i zasady ustalania wynagrodzenia
 • System wynagrodzeń oraz rodzaje świadczeń dodatkowych
 • Ochrona wynagrodzenia za pracę
 • Okresy niewykonywania prac a prawo do wynagrodzenia
 • Świadczenia związane z ustaniem stosunku pracy 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

 • Aktualne zagadnienia oraz planowane zmiany w prawie pracy ze szczególnym uwzględnieniem uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz planowania i rozliczania czasu pracy
 • Nowe uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem 

Orłowski, Patulski, Walczak – Kancelaria Prawa Pracy
W ramach kursu Szkoła prawa pracy:

 • Rodzicielstwo pracownika
 • Odpowiedzialność pracownicza