Regulamin

Regulamin serwisu 4skills

 

[ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA WSTĘPNE]

§1.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin serwisu 4skills.pl (dalej: ”Regulamin”) określa zasady zawierania umów pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą, w tym prawa i obowiązki Stron, zakres odpowiedzialności Stron i inne warunki umów, których przedmiotem będzie świadczenie Usług Elektronicznych, świadczenie Usług Rozwojowych lub sprzedaż Produktów.
 2. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowi Polityka prywatności, regulująca kwestie związane z ochroną danych osobowych.
 3. W odniesieniu do Usług Rozwojowych lub sprzedaży Produktów Strony mogą zawrzeć umowę odrębną, w szczególności na potrzeby świadczenia indywidualnych Usług Rozwojowych.
 4. W przypadku zawarcia odrębnej umowy Regulamin stanowi jej integralną część, chyba że zawarta umowa stanowi inaczej.
 5. W razie sprzeczności pomiędzy Umową zawartą na podstawie Regulaminu a postanowieniami umowy odrębnej Strony związane są treścią zawartej umowy odrębnej.

§2.

Definicje

Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają, co następuje:

 • adres elektroniczny — przez „adres elektroniczny” należy rozumieć oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej;
 • awaria— przez awarię należy rozumieć całkowite wstrzymanie działania Usług Elektronicznych, zawieszanie się Usług Elektronicznych uniemożliwiające korzystanie z Usług Elektronicznych lub inną przeszkodę całkowicie uniemożliwiającą prawidłowe korzystanie z Usług Elektronicznych;
 • błąd— przez „błąd” należy rozumieć nieprawidłowe funkcjonowanie Usług Elektronicznych, które nie uniemożliwia całkowitego korzystania z Usług Elektronicznych;
 • cena — przez „cenę” należy rozumieć cenę, jaką Usługobiorca jest zobowiązany uiścić za Produkt;
 • cennik— przez „cennik” należy rozumieć informację, w której Usługodawca określił warunki i wysokość odpłatności za Usługi Rozwojowe, Produkty lub inne usługi. Zmiana cennika nie oznacza zmiany Regulaminu;
 • formularz kontaktowy — przez „formularz kontaktowy” należy rozumieć formularz, za pomocą którego Usługobiorca może złożyć Zapytanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej w ramach Serwisu;
 • formularz rejestracyjny — przez „formularz rejestracyjny” należy rozumieć formularz, który służy do rejestracji Usługobiorcy oraz założenia konta Usługobiorcy, dostępny w Serwisie;
 • know how — przez „know how” należy rozumieć należy rozumieć pakiet informacji praktycznych, wynikających z doświadczenia i badań, które są niejawne, czyli nie są powszechnie znane lub łatwo dostępne; istotne, czyli ważne i użyteczne z punktu widzenia wytwarzania produktów; oraz  zidentyfikowane, czyli opisane w wystarczająco zrozumiały sposób, aby można było sprawdzić, czy spełniają kryteria niejawności i istotności — zgodnie z definicją zawartą w art. 1 ust. 1 lit. i rozporządzenia Komisji (UE) nr 316/2014 z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie stosowania art. 101 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do kategorii porozumień o transferze technologii (Dz. U. UE L z dnia 28 marca 2014 r.). Know how stanowi ważny element Produktów i Usług przez Usługodawcę, w związku z czym Usługodawca jest zainteresowany ochroną swojego know how;
 • konsument — przez „konsumenta” należy rozumieć osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 • konto Usługobiorcy — przez „konto Usługobiorcy” należy rozumieć indywidualny dostęp danego Usługobiorcy do Serwisu, określany nazwą Usługobiorcy (loginem) i hasłem;
 • Licencja — przez „Licencję” należy rozumieć uprawnienie przyznane Usługobiorcy przez Usługodawcę na potrzeby korzystania przez Usługobiorcę z dóbr niematerialnych, do których Usługodawcy przysługują prawa własności intelektualnej, w szczególności na potrzeby korzystania z Produktów nabytych przez Usługobiorcę;
 • naprawa — przez „naprawę” należy rozumieć działanie podlegające na usunięciu awarii lub błędu, które przywraca funkcjonowanie Usług Elektronicznych;
 • okres rozliczeniowy — przez „okres rozliczeniowy” należy rozumieć jeden miesiąc, pokrywający się z miesiącem kalendarzowym;
 • Produkt — przez „Produkt” należy rozumieć:
  1. treści cyfrowe, w szczególności w postaci kursów on-line, szkoleń, webinarów, e-booków etc., które pozostają w zakresie działalności Usługodawcy;
  2. pojedyncze Usługi Rozwojowe;
  3. określony zestaw Usług Rozwojowych;
 • Pula Godzin — przez „Pulę Godzin” należy rozumieć łączną liczbę godzin świadczenia Usług Rozwojowych, jaką może wykorzystać Usługobiorca w ramach Produktu lub Umowy o Usługi Rozwojowe zawartej z Usługodawcą;
 • Regulamin — przez „Regulamin” należy rozumieć niniejszy Regulamin serwisu 4skills.pl;
 • Serwis — przez „Serwis” należy rozumieć serwis internetowy działający pod domeną, której właścicielem oraz administratorem jest Usługodawca, tj. pod domeną pl;
 • Strony — przez „Strony” należy rozumieć Usługodawcę i Usługobiorcę;
 • świadczenie usługi drogą elektroniczną— przez „świadczenie usługi drogą elektroniczną” należy rozumieć wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (t. j. Dz. U. 2020 poz. 344, z późn. zm.);
 • środki komunikacji elektronicznej — przez „środki komunikacji elektronicznej” należy rozumieć rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną;
 • treść cyfrowa — przez „treść cyfrową” należy rozumieć dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej;
 • Umowa — przez „Umowę” należy rozumieć Umowę o Usługi Elektroniczne, Umowę o Usługi Rozwojowe lub Umowę Sprzedaży;
 • Umowa o Usługi Rozwojowe — przez „Umowę o Usługi Rozwojowe” należy rozumieć umowę o świadczenie Usług Rozwojowych, zawartą pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą, której przedmiot stanowi świadczenie ustalonych Usług Rozwojowych przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy;
 • Umowa o Usługi Elektroniczne — przez „Umowę o Usługi Elektroniczne” należy rozumieć umowę o świadczenie Usług Elektronicznych zawartą między Usługodawcą a Usługobiorcą, której przedmiot stanowi świadczenie Usług Elektronicznych przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy;
 • Umowa Sprzedaży — przez „Umowę Sprzedaży” należy rozumieć umowę sprzedaży zawartą między Usługodawcą a Usługobiorcą, której przedmiot stanowi sprzedaż Produktów oraz praw dotyczących Produktów (art. 555 k.c.);
 • Usługi — przez „Usługi” należy rozumieć każdą usługę świadczoną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy, niezależnie od jej charakteru, w szczególności Usługi Elektroniczne oraz Usługi Rozwojowe;
 • Usługi Elektroniczne — przez „Usługi Elektroniczne” należy rozumieć wszelkie usługi świadczone przez Usługodawcę na potrzeby korzystania z Serwisu, odpłatnie lub nieodpłatnie, polegające w szczególności na:
 1. założeniu i utrzymywaniu konta Usługobiorcy w Serwisie;
 2. przysłaniu newslettera;
 3. prezentowaniu artykułów w Serwisie;
 4. umożliwieniu korzystania z pozostałych funkcjonalności Serwisu;
 • Usługi Rozwojowe — przez „Usługi Rozwojowe” należy rozumieć wszelkie usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach działalności prowadzonej przez Usługodawcę, w szczególności takie, jak:
 1. usługi doradcze i wspierające w zakresie rozwoju osobistego, procesów sprzedażowych, procesów obsługi klienta itp.;
 2. szkolenia i konsultacje on-line;
 3. przeprowadzenie warsztatów on-line;
 • Usługodawca — przez „Usługodawcę” należy rozumieć 4Skills Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonce przy ul. Ossowskiej 35/2, 05-220 Zielonka, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000854959, posługującą się numerem NIP: 1251708607 oraz REGON: 38678448800000, która realizuje Umowę z Usługobiorcą;
 • Usługobiorca — przez „Usługobiorcę” należy rozumieć osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną korzystającą lub zamierzającą korzystać z Usług lub nabyć Produkt;
 • wynagrodzenie — przez „wynagrodzenie” należy rozumieć wynagrodzenie należne Usługodawcy od Usługobiorcy za świadczenie na rzecz Usługobiorcy określonych Usług;
 • Zamówienie — przez „Zamówienie” należy rozumieć złożenie Usługodawcy za pośrednictwem Serwisu oferty przez Usługobiorcę w zakresie:
 1. zawarcia Umowy o Usługi Rozwojowe;
 2. zawarcia Umowy Sprzedaży;
 • Zapytanie — przez „Zapytanie” należy rozumieć pytanie Usługobiorcy o konkretne Usługi Rozwojowe świadczone przez Usługodawcę, jak również o warunki ich realizacji, które nie stanowi oferty w rozumieniu właściwych przepisów prawa, lecz zaproszenie do zawarcia umowy. Zapytanie może być przekazane w szczególności za pomocą formularza zgłoszeniowego lub za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej, np. wiadomości e-mail.

§3.

Przedmiot Umowy

 1. Niniejszy Regulamin stanowi:
 2. umowę o świadczenie Usług;
 3. umowę sprzedaży Produktów oraz praw do Produktów;

zawartą pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą, określając w sposób szczegółowy jej postanowienia.

 1. W ramach Umowy o Usług Elektroniczne lub Umowy o Usługi Rozwojowe Usługodawca zobowiązuje się świadczyć umówione Usługi na rzecz Usługobiorcy, natomiast Usługobiorca zobowiązuje się korzystać z tych Usług zgodnie z przeznaczeniem, a w przypadku Usług o charakterze odpłatnym zobowiązuje się uiścić wynagrodzenie na rzecz Usługodawcy.
 2. W ramach Umowy Sprzedaży:
 3. obejmującej treść cyfrową — Usługodawca sprzedaje Usługobiorcy egzemplarz Produktu, wraz z Licencją,
 4. obejmującej Usługi Rozwojowe — Usługodawca sprzedaje Usługobiorcy prawo do korzystania z Usług Rozwojowych przewidzianych w ramach Produktu,

a Usługobiorca jest zobowiązany zapłacić określoną cenę na rzecz Usługodawcy.

[ROZDZIAŁ II: ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU]

§4.

Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu i Produktów

 1. Przed skorzystaniem z Serwisu Usługobiorca jest zobowiązany sprawdzić, czy spełnia wszystkie wymagania techniczne niezbędne do prawidłowego korzystania z Serwisu.
 2. Do poprawnego i pełnego korzystania z Serwisu po stronie Usługobiorcy konieczne jest spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. stały dostęp do Internetu;
  2. aktualna i poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa z włączoną obsługą plików cookies (Internet Explorer, Mozilla, Chrome, Opera, Safari);
  3. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 3. Jeżeli do prawidłowego korzystania z poszczególnych funkcjonalności w ramach Serwisu konieczne będzie spełnienie dodatkowych wymagań technicznych, Usługodawca poinformuje o tym Usługobiorcę poprzez zamieszczenie potrzebnych informacji w ramach Serwisu.
 4. Na potrzeby korzystania z Produktów obejmujących szkolenia lub konsultacje on-line niezbędne jest zainstalowanie oraz prawidłowe skonfigurowanie programu komputerowego typu Zoom lub Skype.
 5. Usługobiorca powinien posiadać wiedzę na temat zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet i dla zwiększenia bezpieczeństwa korzystania z Serwisu.
 6. Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci internetowej należą takie zagrożenia, jak: złośliwe oprogramowanie; wirusy, robaki, trojany (konie trojańskie), keyloggery, dialery; programy szpiegujące; phishing; włamania do systemów teleinformatycznych.
 7. Usługobiorcy, aby uniknąć zagrożeń, o których mowa w ust. 6, powinni zaopatrzyć komputer i inne urządzenia, które wykorzystują, podłączając do sieci Internet, w środki bezpieczeństwa adekwatne do zagrożeń. W szczególności może to polegać na instalacji programu antywirusowego, włączeniu zapory sieciowej, używaniu narzędzi szyfrujących, aktualizacji używanego oprogramowania.
 8. Usługodawca zapewnia Usługobiorcom podstawowe wsparcie techniczne i eksploatacyjne związane z Serwisem. W razie problemów związanych z korzystaniem z Serwisem Usługobiorca powinien wysłać wiadomość zawierającą zwięzły opis problemu na adres e-mail: biuro@4skills.pl

§5.

Konto Usługobiorcy

 1. W celu pełnego wykorzystania funkcjonalności Serwisu Usługobiorca może skorzystać z możliwości rejestracji konta Usługobiorcy w Serwisie za pomocą formularza rejestracyjnego dostępnego w zakładce „Moje konto”.
 2. W celu założenia konta w Serwisie Usługobiorca powinien podać adres e-mail. Dla celów bezpieczeństwa Usługodawca rekomenduje utworzenie hasła zawierającego co najmniej 8 znaków, w tym duże i małe litery, liczby oraz znaki specjalne.
 3. Aby założyć konto w Serwisie, Usługobiorca jest zobowiązany:
  1. zapoznać się z treścią Regulaminu, wymagań technicznych i innych dokumentów udostępnionych przez Usługodawcę;
  2. zapoznać się z zasadami przetwarzania danych osobowych, zawartymi w Polityce prywatności;
  3. zaakceptować warunki Regulaminu oraz potwierdzić zapoznanie się z Polityką prywatności.
 4. Po złożeniu formularza rejestracyjnego Usługodawca zatwierdza go niezwłocznie, a następnie tworzy konto Usługobiorcy w Serwisie. Po utworzeniu konta w Serwisie Usługodawca powiadamia Usługobiorcę drogą elektroniczną o dokonanych czynnościach oraz umożliwieniu dostępu do Serwisu, przesyłając wiadomość elektroniczną o założeniu konta w systemie.
 5. Usługobiorca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie loginu i hasła przed udostępnieniem ich osobom nieuprawnionym.
 6. Przekazywanie loginu i hasła osobom nieuprawnionym jest surowo zabronione. Udostępnienie loginu i hasła osobom nieuprawnionym może przyczynić się do naruszenia bezpieczeństwa Serwisu oraz świadczonych Usług Elektronicznych, w związku z czym stwierdzenie przez Usługodawcę, że wskazane dane są w posiadaniu osoby nieuprawnionej, może skutkować blokadą konta Usługobiorcy.
 7. Usługobiorca nie może podejmować działań mających na celu zapoznanie się z loginami i hasłami innych Usługobiorców.
 8. Usługobiorcy przysługuje prawo do usunięcia konta w dowolnym momencie. W tym celu Usługobiorca przekazuje odpowiednią prośbę do administratora Serwisu pod adresem e-mail biuro@4skills.pl

 

§6.

Zasady korzystania z Serwisu

 1. Usługobiorca nie może korzystać z Serwisu oraz dostępnych w nim Usług Elektronicznych:
 2. w sposób niezgodny z jego charakterem i przeznaczeniem, w szczególności w sposób uniemożliwiający lub zakłócający korzystanie z zasobów systemowych lub sprzętowych Usługodawcy przez innych Usługobiorców;
 3. w sposób prowadzący do popełnienia czynu zabronionego lub czynu niedozwolonego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa;
 4. w celu przesyłania niezamówionych informacji handlowych, pozostałego spamu lub dostarczania treści o charakterze bezprawnym;
 5. w sposób godzący w integralność systemu informatycznego Usługodawcy.
 6. Zabronione jest dostarczanie treści bezprawnych oraz korzystanie z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa, netykietą oraz zasadami współżycia społecznego.

[ROZDZIAŁ III: ZAWARCIE I WYKONANIE UMOWY]

§7.

Zawarcie Umowy — postanowienia ogólne

 1. Przed zawarciem Umowy Usługobiorca jest zobowiązany zapoznać się z informacjami Usługodawcy, postanowieniami niniejszego Regulaminu, wymaganiami technicznymi i zasadami korzystania z Serwisu, w szczególności potwierdzając to stosownym oświadczeniem przy składaniu Zamówienia. W przypadku Usług Elektronicznych akceptacja Regulaminu może nastąpić w sposób dorozumiany, poprzez rozpoczęcie korzystania z Usług Elektronicznych.
 2. Każdy Usługobiorca przed zawarciem Umowy ma zapewnioną nieodpłatną możliwość zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca. W przypadku Zapytań kierowanych do Usługodawcy poza Serwisem (np. za pośrednictwem wiadomości e-mail) Usługodawca przekaże Usługobiorcy niniejszy Regulamin na podany przez Usługobiorcę adres e-mail.
 3. Usługobiorca jest związany postanowieniami Regulaminu, jeżeli został mu udostępniony w sposób opisany w ust. 2.
 4. Informacje dostępne w Serwisie w żadnym przypadku nie stanowią oferty w rozumieniu właściwych przepisów Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia Umowy.

§8.

Zawarcie Umowy Sprzedaży

 1. Usługodawca oferuje możliwość nabywania Produktów dostępnych w Serwisie.
 2. Usługodawca dokłada należytej staranności, aby Produkty dostępne w Serwisie w chwili ich nabycia były aktualne i kompleksowe. Jednocześnie Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że:
  1. Usługodawca nie ma obowiązku dokonywania aktualizacji Produktów po ich nabyciu przez Usługobiorcę ani powiadamiania o okolicznościach, które powodują choćby częściową dezaktualizację nabytego Produktu;
  2. w Produktach przypadkowo może pojawić się niezamierzona nieścisłość.
 3. Usługodawca prezentuje w Serwisie Produkty i umożliwia ich nabycie, podając tytuł Produktu, jego najistotniejsze parametry oraz cenę.
 4. W celu nabycia Produktu Usługobiorca może założyć konto Usługobiorcy w systemie Usługodawcy — zgodnie z § 5.
 5. W celu nabycia Produktu Usługobiorca powinien dodać interesujący go Produkt do koszyka — w koszyku znajdują się wszystkie Produkty, które Usługobiorca zamierza nabyć.
 6. Po skompletowaniu zawartości koszyka Usługobiorca w celu sfinalizowania zamówienia powinien kliknąć “Przejdź do kasy”. Wówczas zostanie przeniesiony na stronę podsumowującą Zamówienie, na której może:
 7. wskazać dane do Zamówienia;
 8. wskazać dane potrzebne do wystawienia faktury;
 9. wybrać metodę płatności (bezpośredni przelew na konto Usługobiorcy lub płatność za pośrednictwem operatora szybkich płatności);
 10. zatwierdzić Zamówienie.
 11. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą zatwierdzenia Zamówienia za pomocą przycisku „Kupuję i płacę” lub przycisku o podobnej treści.
 12. Po opłaceniu Zamówienia Usługobiorca otrzyma wiadomość elektroniczną na podany adres e-mail, w której będzie znajdował się odnośnik do pobrania Produktu lub odnośnik umożliwiający dostęp do Produktu po zalogowaniu.
 13. Limit pobrań w odniesieniu do każdego Produktu jest nieograniczony — Usługobiorca może pobrać Produkt w każdej chwili.
 14. Po pobraniu Produktu obejmującego treść cyfrową Usługobiorca powinien zapisać go w bezpiecznym miejscu i na bezpiecznym nośniku — według własnego wyboru.
 15. W przypadku Produktów obejmujących świadczenie Usług Rozwojowych znajduje zastosowanie § 9 ust. 4.

§9.

Zawarcie Umowy o Usługi Rozwojowe i Umowy o Dzieło Rozwojowe

 1. Usługodawca oferuje świadczenie Usług Rozwojowych w formie stacjonarnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 2. W celu zawarcia Umowy o Usługi Rozwojowe Usługobiorca może:
  1. wysłać Zapytanie za pomocą formularza kontaktowego udostępnionego w Serwisie;
  2. wysłać Zapytanie w postaci wiadomości e-mail na adres e-mail Usługodawcy: biuro@4skills.pl
 3. Po skontaktowaniu się przez Usługobiorcę w sposób określony w ust. 2 Usługodawca przeanalizuje zgłoszenie Usługobiorcy i udzieli wszelkich informacji dotyczących możliwości świadczenia Usług Rozwojowych, a w razie konieczności przygotuje indywidualną ofertę Usług Rozwojowych. Wynagrodzenie oraz pozostałe warunki świadczenia Usług Rozwojowych są przedmiotem indywidualnych ustaleń pomiędzy Stronami. Zawarcie Umowy następuje w momencie zaakceptowania przez obie Strony warunków realizacji Usług Rozwojowych, w szczególności za pomocą wiadomości wysłanej na wskazany adres e-mail.
 4. W przypadku, gdy przedmiotem danego Produktu jest świadczenie Usług Rozwojowych, zawarcie Umowy Sprzedaży następuje poprzez zakup Produktu w trybie przewidzianym w § 8, natomiast na potrzeby korzystania z Produktu postanowienia dotyczące Umowy o Usługi Rozwojowe stosuje się odpowiednio, w szczególności w zakresie zasad realizacji Usług Rozwojowych.

§10.

Zasady realizacji Usług Rozwojowych

 1. Czas i miejsce realizacji Usług Rozwojowych są:
  1. określone w opisie Produktu — w przypadku, gdy Usługi Rozwojowe są przedmiotem Produktu;
  2. ustalane między Stronami — w pozostałych przypadkach.
 2. Zmiana terminu realizacji Usług Rozwojowych jest możliwa za zgodą obu Stron, która może zostać wyrażona za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innego środka komunikacji elektronicznej.
 3. W przypadku, gdy przedmiotem Umowy Sprzedaży lub Umowy o Usługi Rozwojowe jest określona Pula Godzin, Usługodawca jest zobowiązany do świadczenia Usług Rozwojowych w liczbie godzin nieprzekraczającej Puli Godzin. W przypadku, gdy Usługobiorca z przyczyn leżących po jego stronie nie wykorzysta pełnej Puli Godzin, Usługodawcy przysługuje cena lub wynagrodzenie w pełnej wysokości — za gotowość do świadczenia Usług Rozwojowych.
 4. Jeżeli Pula Godzin została przewidziana dla okresu rozliczeniowego, godziny niewykorzystane w danym okresie rozliczeniowym nie przechodzą na kolejny okres rozliczeniowy i nie podlegają kumulacji.
 5. Jeżeli Usługobiorca nabywa Produkt obejmujący określoną Pulę Godzin, którą Usługobiorca może wykorzystać w czasie ustalonym przez Strony, ważność Puli Godzin wynosi 12 (słownie: dwanaście) miesięcy od momentu nabycia. Po upływie tego terminu niewykorzystane godziny z Puli Godzin przepadają i w celu skorzystania z Usług Rozwojowych Usługobiorca jest zobowiązany zawrzeć nową Umowę.
 6. Usługodawca jest uprawniony do odmowy świadczenia Usług Rozwojowych, jeżeli nie otrzyma od Usługobiorcy wynagrodzenia lub ceny w ustalonym terminie.
 7. W przypadku, gdy Usługobiorca z własnej winy nie będzie korzystał z Usług Rozwojowych, pomimo gotowości Usługodawcy do ich świadczenia, Usługobiorcy nie przysługuje roszczenie o zwrot uiszczonego wynagrodzenia lub ceny — z zastrzeżeniem ust. 8.
 8. W przypadku gdy Usługobiorca będący konsumentem nie będzie mógł skorzystać z Usług Rozwojowych w umówionym terminie i jednocześnie poinformuje Usługodawcę o braku możliwości skorzystania z Usług Rozwojowych w umówionym terminie, Usługodawca może uzgodnić z takim Usługobiorcą inny termin realizacji Usług Rozwojowych. W przypadku, gdy Usługobiorca będący konsumentem nie zaakceptuje zmiany terminu świadczenia Usług Rozwojowych i skutecznie odstąpi od Umowy, Usługodawca zwróci takiemu Usługobiorcy otrzymane wynagrodzenie lub cenę.
 9. Usługodawca jest zobowiązany świadczyć Usługi Rozwojowe z zachowaniem należytej staranności, wymaganej od podmiotu wykonującego profesjonalną działalność w zakresie działalności Usługodawcy.
 10. Usługodawca jest upoważniony do powierzania wykonania Umowy o Usługi Rozwojowe, w całości lub części, osobom trzecim, na co Usługobiorca wyraża zgodę.

[ROZDZIAŁ IV: CENA I WYNAGRODZENIE]

§11.

Cena i wynagrodzenie

 1. Cena za Produkty oraz wynagrodzenie za Usługi świadczone przez Usługodawcę są opisane w Serwisie, w szczególności w cenniku, jakim posługuje się Usługodawca.
 2. W przypadku, gdy zakres Usług jest ustalany indywidualnie na potrzeby danego Usługobiorcy, Strony mogą ustalić odrębne wynagrodzenie, nieprzewidziane w cenniku.
 3. Wynagrodzenie należne Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług Rozwojowych jest określane w oparciu o kosztorys, który sporządza Usługodawca na etapie zawierania Umowy.
 4. Jeżeli w trakcie realizacji Usług Rozwojowych okaże się, że zakres Usług Rozwojowych uległ zwiększeniu, Usługodawca powiadomi Usługobiorcę o zakresie czynności dodatkowych oraz wysokości wynagrodzenia dodatkowego. Realizacja czynności dodatkowych jest możliwa dopiero po akceptacji przez Usługobiorcę wynagrodzenia dodatkowego. W przypadku odmowy akceptacji Usługodawca nie jest zobowiązany do wykonania jakichkolwiek czynności dodatkowych, przekraczających wcześniej umówiony zakres.
 5. Usługodawca jest uprawniony do udzielenia Usługobiorcy rabatów, obniżek lub innych preferencji związanych z ceną lub wynagrodzeniem według własnego wyboru, w szczególności w ramach organizowanej akcji promocyjnej. Usługobiorcy nie przysługuje prawo jednostronnego przyznania rabatów, obniżek lub innych preferencji, które nie wynikają z akcji promocyjnej.
 6. W przypadku, gdy będzie to wynikało z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Usługodawca doliczy do ceny i innych należności podatek od towarów i usług — według obowiązującej stawki.

§12.

Płatność ceny i wynagrodzenia

 1. Usługodawca informuje Usługobiorcę o dostępnych sposobach płatności, w szczególności poprzez zamieszczenie informacji w Serwisie.
 2. Usługobiorca może dokonywać płatności w szczególności:
 1. przelewem, na podany przez Usługodawcę rachunek bankowy;
 2. poprzez skorzystanie z opcji tzw. szybkich płatności — za pośrednictwem systemów teleinformatycznych zewnętrznych operatorów płatności.
  1. W przypadku, gdy dany sposób płatności pozostaje niedostępny, np. w przypadku awarii systemów teleinformatycznych, Usługobiorca jest zobowiązany dokonać wyboru innego sposobu płatności. Brak możliwości skorzystania z danego sposobu płatności nie zwalnia Usługobiorcy z obowiązku dokonania zapłaty w umówionym terminie.
  2. Zapłata ceny lub wynagrodzenia, które obciążają Usługobiorcę, powinna co do zasady nastąpić przed wydaniem Produktu lub przed rozpoczęciem świadczenia Usług Rozwojowych przez Usługodawcę — chyba że w ramach indywidualnych uzgodnień z Usługobiorcą Usługodawca wyrazi zgodę na otrzymanie ceny lub wynagrodzenia w późniejszym terminie. Usługodawca nie jest zobowiązany do wyrażania takiej zgody.
  3. Zapłata ceny lub wynagrodzenia, które obciążają Usługobiorcę, nastąpi na podstawie dokumentu księgowego wystawionego przez Usługodawcę, w szczególności faktury.
  4. Usługobiorca upoważnia Usługodawcę do wystawiania dokumentów księgowych, w szczególności faktur, bez podpisu Usługobiorcy.
  5. Usługobiorca wyraża zgodę na otrzymywanie dokumentów księgowych, w szczególności faktur, w postaci elektronicznej, na podany adres elektroniczny.
  6. Za dzień zapłaty Strony przyjmują dzień uznania rachunku bankowego Usługodawcy.
  7. W razie niedotrzymania przez Usługobiorcę terminu zapłaty ceny lub wynagrodzenia Usługodawcy przysługuje prawo do naliczania odsetek zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

[ROZDZIAŁ V: PRAWA I OBOWIĄZKI STRON ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚĆ]

 §13.

Obowiązki Stron

 1. Strony w związku z realizacją Umowy zobowiązują się w szczególności do:
 1. wzajemnego, ścisłego współdziałania i dochowania należytej staranności przy wykonywaniu swoich obowiązków wynikających z zawarcia Umowy;
 1. polubownego wyjaśniania wątpliwości i rozwiązywania wszelkich sporów.
  1. Do obowiązków Usługodawcy w związku z realizacją Umowy należy w szczególności:
 2. wydanie Produktu umówionego rodzaju, w umówionej liczbie i stanie;
 1. przekazanie Usługobiorcy wszelkich instrukcji, informacji i dokumentów dotyczących Produktu, niezbędnych do jego prawidłowego używania;
 2. świadczenie Usług w umówionym zakresie i na umówionych warunkach;
 3. udzielenie Usługobiorcy niezbędnego wsparcia technicznego związanego z korzystaniem z Serwisu.
  1. Do obowiązków Usługobiorcy w związku z realizacją Umowy należy w szczególności:
 4. terminowa zapłata ceny lub wynagrodzenia na rzecz Usługodawcy;
 5. odebranie Produktu od Usługodawcy;
 6. przestrzeganie zasad związanych z korzystaniem z Produktu, w szczególności Licencji;
 7. korzystanie z Usług zgodnie z ich przeznaczeniem.

 

§14.

Odpowiedzialność Stron

 1. Odpowiedzialność Usługodawcy wobec Usługobiorców będących konsumentami z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w tym z tytułu rękojmi, regulują właściwe przepisy prawa cywilnego oraz prawa konsumenckiego, w związku z czym postanowienia niniejszego paragrafu z tym związane nie dotyczą tego typu Usługobiorców. W pozostałym zakresie zastosowanie znajdują postanowienia niniejszego paragrafu.
 1. Rękojmia z tytułu wad fizycznych i prawnych Produktów oraz praw do nich zostaje wyłączona
 2. Z uwzględnieniem ograniczeń odpowiedzialności przewidzianych w pozostałych postanowieniach Regulaminu Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
 3. nieprzydatność Produktu lub Usług do założonego celu;
 4. nieosiągnięcie wszystkich celów zakładanych przez Usługobiorcę w ramach Umowy;
 5. efekty korzystania z Produktów lub Usług przez Usługobiorcę, w tym za brak pożądanych efektów;
 6. uzyskanie oczekiwanych korzyści związanych z Produktami lub Usługami;
 7. ograniczenia prawne związane z realizacją określonej strategii rozwojowej, w szczególności w innych krajach Unii Europejskiej lub w krajach trzecich;
 8. nieścisłości, pomyłki, dwuznaczności w Produktach;
 9. nieaktualność lub niekompletność dostarczonych Produktów;
 10. nieprawidłowe świadczenie Usług z przyczyn leżących po stronie Usługobiorcy lub osoby trzeciej, np. niedostosowanie sprzętu do wymagań technicznych, niezabezpieczenie komputera Usługobiorcy lub nienależyte zabezpieczenie etc.;
 11. skutki nieuprawnionej ingerencji w Serwis lub systemy teleinformatyczne przez Usługobiorcę lub osoby trzecie;
 12. utratę danych zapisanych w systemach teleinformatycznych Usługodawcy z winy Usługobiorcy lub osoby trzeciej, niezależnej od Usługodawcy;
 13. niezastosowanie się przez Usługodawcę lub inne osoby do wskazówek i zaleceń Usługodawcy;
 14. brak dostępu do Usług z winy Usługobiorcy;
 15. skutki nieprzestrzegania przez Usługobiorcę postanowień niniejszego Regulaminu;
 16. skutki korzystania przez Usługobiorcę z Produktów lub Usług z naruszeniem przepisów prawa;
 17. skutki podania niepełnych, nieprawdziwych lub niezgodnych ze stanem rzeczywistym danych osobowych, w tym danych kontaktowych;
 18. skutki siły wyższej.
  1. W każdym przypadku odpowiedzialność Usługodawcy wobec Usługobiorcy z tytułu odpowiedzialności odszkodowawczej jest ograniczona do wysokości ceny lub wynagrodzenia otrzymanych przez Usługodawcę, przy czym w przypadku Usług o charakterze ciągłym odpowiedzialność Usługodawcy zostaje ograniczona do maksymalnie trzykrotności wynagrodzenia za pojedynczy okres rozliczeniowy.
  2. Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności przewidziane w ust. 3-4 nie dotyczą szkody, w stosunku do której, zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, nie można ograniczyć lub wyłączyć odpowiedzialności, w szczególności szkody wyrządzonej umyślnie.
  3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za dostawców zewnętrznych, w szczególności dostawców oprogramowania i technologii.
  4. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność wobec Usługodawcy na zasadach ogólnych prawa cywilnego, w szczególności ponosi odpowiedzialność za działania osób trzecich, z którymi wykonuje Umowę, lub którym powierza wykonanie Umowy w całości lub w części, jak za swoje działania i zaniechania.
  5. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami wobec Usługodawcy z tytułu nieprawidłowego korzystania z Produktów lub Usług przez Usługobiorcę lub z tytułu naruszenia jakichkolwiek praw przysługujących osobom trzecim, Usługobiorca jest zobowiązany zwolnić Usługodawcę z odpowiedzialności wobec tej osoby trzeciej, a gdyby to było niemożliwe ze względu na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub niecelowe w świetle istniejących okoliczności faktycznych — pokryć wszelkie koszty, jakie poniósł Usługodawca w związku z tymi roszczeniami, w tym koszty pomocy prawnej.
  6. W przypadku, gdy Usługodawca otrzyma urzędowe zawiadomienie lub uzyska wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze danych lub działalności, którą wykonuje Usługobiorca, Usługodawca jest uprawniony do natychmiastowego zablokowania lub usunięcia bezprawnych danych, jak również uniemożliwienia dalszego prowadzenia działalności bezprawnej.
  7. W przypadku wskazanym w ust. 9 Usługodawca niezwłocznie powiadomi Usługobiorcę o zamiarze usunięcia danych i uniemożliwieniu dalszego prowadzenia działalności bezprawnej.
  8. W przypadku wskazanym w ust. 9 Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy odpowiedzialności za usunięcie danych bezprawnych lub uniemożliwienie prowadzenia bezprawnej działalności, w tym za wszelkie szkody z tego wynikłe.

§15.

Siła wyższa

 1. Strony są zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, jeżeli na realizację jej postanowień miała wpływ siła wyższa.
 2. Przez pojęcie siły wyższej Strony zgodnie rozumieją zdarzenie nagłe, zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i niezależne od Stron, uniemożliwiające stałą lub czasową realizację postanowień Umowy lub jej części, któremu nie można zapobiec, ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności, a w szczególności:
 1. klęski żywiołowe np. pożar, powódź, susza, trzęsienie ziemi, huragany, itd.;
 2. epidemie;
 3. strajki o zasięgu lokalnym, krajowym;
 4. długotrwała przerwa w dostawie energii elektrycznej;
 5. akty władzy państwowej np. stan wojenny, stan wyjątkowy;
 6. działania wojenne, akty sabotażu i terroryzmu;
 7. blokady i embarga niezależnie od ich statusu prawnego.
  1. W przypadku wystąpienia siły wyższej Strona dotknięta jej działaniem, niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia wystąpienia siły wyższej, poinformuje pisemnie drugą Stronę o jej zaistnieniu i przewidywanych skutkach dla realizacji Umowy oraz, o ile będzie to możliwe, przedstawi niebudzące wątpliwości dowody potwierdzające jej wystąpienie.
  2. Strony niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni od dnia otrzymania informacji, o jakiej mowa w ust. 3, uzgodnią tryb dalszego postępowania w przedmiocie realizacji Umowy.

[ROZDZIAŁ VI: CZAS TRWANIA UMOWY]

§16.

Czas trwania Umowy i jej wygaśnięcia

 1. Umowa o Usługi Elektroniczne jest zawierana na czas nieokreślony wygasa w następujący sposób:
 1. w przypadku Usług Elektronicznych polegających wyłącznie na uzyskaniu dostępu do Serwisu — Umowa wygasa wraz z zamknięciem Serwisu;
 2. Usług Elektronicznych polegających na założeniu i utrzymaniu konta Usługobiorcy — Umowa wygasa po usunięciu konta Usługobiorcy;
 3. w przypadku pozostałych Usług Elektronicznych — Umowa wygasa wraz z zakończeniem świadczenia danej Usługi Elektronicznej.
  1. W przypadku, gdy Usługobiorca korzysta z wielu Usług Elektronicznych, Umowa wygasa wraz z wygaśnięciem ostatniej Usługi Elektronicznej.
  2. Umowa o Usługi Rozwojowe jest zawierana na czas określony lub nieokreślony i wygasa z upływem okresu, na jaki została zawarta.
  3. W każdym przypadku dzień wygaśnięcia Umowy nie może być wcześniejszy niż dzień uregulowania wszystkich należności wobec Usługodawcy przez Usługobiorcę — w przypadku jakiegokolwiek opóźnienia w dokonaniu płatności przez Usługobiorcę Umowa ulega przedłużeniu do dnia uregulowania należności.

§17.

Wypowiedzenie lub rozwiązanie Umowy lub odstąpienie od niej

 1. Usługodawca może wypowiedzieć Umowę o charakterze ciągłym z ważnych przyczyn leżących po jego stronie z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 1 miesiąc, ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca, w szczególności w przypadku:
 1. cofnięcia, ograniczenia, wygaśnięcia, zmiany uprawnień lub warunków sprzedaży Produktów lub świadczenia Usług przez Usługodawcę w następstwie wydania decyzji administracyjnej, innego orzeczenia lub zmiany prawa;
 2. utraty możliwości technicznych, organizacyjnych lub finansowych, pozwalających sprzedawać Produkty lub świadczyć Usługi na dotychczasowym poziomie;
 3. zmiany charakteru działalności prowadzonej przez Usługodawcę;
 4. zamknięcia Serwisu;
 5. zbycia Serwisu.
  1. Usługodawca może rozwiązać Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia lub odstąpić od Umowy, po uprzednim wezwaniu Usługobiorcy do określonego działania lub zaniechania i wyznaczeniu dodatkowego terminu, nie krótszego niż 7 (słownie: siedem) dni, w sytuacji, gdy Usługobiorca:
 6. narusza postanowienia Regulaminu, w szczególności poprzez korzystanie z Produktów lub Usług niezgodnie z Regulaminem;
 7. narusza postanowienia dotyczące Licencji, w szczególności poprzez korzystanie z niej w sposób niezgodny z Regulaminem;
 8. dokonuje czynności niezgodnych z prawem, w szczególności poprzez naruszanie praw osób trzecich;
 9. pozostaje w opóźnieniu z zapłatą wynagrodzenia za Usługi;
 10. nie współdziałania z Usługodawcą przy wykonywaniu Umowy, a w szczególności nie dostarcza materiałów w umówionych terminach, nie wyraża stanowiska w umówionych terminach, unika kontaktu etc.;
 11. podejmuje działania mające na celu naruszenie zabezpieczeń, ingerencję w Serwis lub systemy teleinformatyczne Usługodawcy, uzyskanie nieuprawnionego dostępu;
 12. przechowuje dane bezprawne lub prowadzi działalność o charakterze bezprawnym.
  1. W przypadku niedokonania przez Usługobiorcę zapłaty ceny Usługodawca może wezwać Usługobiorcę do uregulowania należności, wyznaczając w tym celu dodatkowy termin, nie krótszy niż 7 (słownie: siedem) dni, a po bezskutecznym upływie terminu może odstąpić od Umowy Sprzedaży.
  2. W przypadku wypowiedzenia Licencji przez Usługodawcę Umowa ulega rozwiązaniu w części obejmującej udzielenie Licencji przez Usługodawcę.
  3. Wypowiedzenie lub rozwiązanie Umowy, jak również odstąpienie od niej, obejmuje również Licencję.
  4. W przypadku wypowiedzenia lub rozwiązania Umowy, jak również odstąpienia od niej z winy Usługobiorcy przez Usługodawcę Usługobiorcy nie przysługują roszczenia odszkodowawcze wobec Usługodawcy, jak również nie przysługuje zwrot ceny za Produkty lub wynagrodzenia za Usługi. Ograniczenie to nie dotyczy Usługobiorców będących konsumentami.

§18.

Odstąpienie od Umowy przez konsumenta lub PNPK

 1. Usługobiorca będący konsumentem lub PNPK co do zasady może odstąpić od Umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia jej zawarcia, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu. W celu skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyn Usługobiorca powinien przesłać Usługodawcy oświadczenie na piśmie lub w postaci elektronicznej, zgodnie z danymi kontaktowymi Usługodawcy. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1.
 2. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t. j. Dz. U. 2020 poz. 287, z późn. zm. — dalej: u.p.k.) Usługobiorcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w następujących przypadkach:
 3. o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Usługobiorcy, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;
 4. dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Usługobiorcy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
 5. Usługobiorcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyn, o ile zostały spełnione warunki przewidziane w ust. 2.
 6. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowa jest uważana za niezawartą, a Usługobiorca jest zwolniony z wszelkich zobowiązań, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 35 u.p.k. Z wyjątkiem tych kosztów Strony są zobowiązane zwrócić sobie nawzajem to, co świadczyły do czasu odstąpienia od Umowy.
 7. Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu, zwraca Usługobiorcy dokonane przez niego płatności, do zwrotu których jest zobowiązany.
 8. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Usługobiorca, chyba że Usługobiorca zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

[ROZDZIAŁ VII: REKLAMACJA I SPORY]

§19.

Postępowanie reklamacyjne

 1. W przypadku stwierdzenia, że Umowa jest wykonywana niezgodnie z Regulaminem, Usługobiorca może złożyć reklamację.
 2. Reklamację można złożyć:
  1. poprzez wysłanie reklamacji na adres elektroniczny: biuro@4skills.pl;
  2. poprzez wysłanie reklamacji za pomocą dostępnego formularza kontaktowego;
  3. poprzez wysłanie reklamacji na piśmie, najlepiej listem poleconym — na adres Usługodawcy.
 3. Reklamacja powinna zawierać:
  1. imię i nazwisko oraz ewentualnie firmę zgłaszającego;
  2. adres elektroniczny;
  3. szczegółowy opis, na czym polegało naruszenie.
 4. Po otrzymaniu reklamacji Usługodawca niezwłocznie potwierdza jej otrzymanie — drogą elektroniczną, na podany adres elektroniczny.
 5. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.
 6. Usługodawca udzieli odpowiedzi na reklamację tą samą drogą, jaką reklamacja została złożona — chyba że Usługobiorca zażąda przekazania odpowiedzi w inny sposób.

 

§20.

Polubowne rozwiązywanie sporów

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Usługobiorcę będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
 2. Usługobiorca będący konsumentem posiada następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t. j. Dz. U. 2020 poz. 1706, z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 6 września 2017 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej (Dz. U. 2017 poz. 1356);
  2. zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t. j. Dz. U. 2020 poz. 1706, z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Stronami. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;
  3. uzyskanie bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;
  4. korzystanie z platformy internetowej ODR Unii Europejskiej umożliwiającej składanie reklamacji i dochodzenie roszczeń związanych z Umową, która to platforma ODR Unii Europejskiej znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

[ROZDZIAŁ VIII: WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA, KNOW HOW I DANE OSOBOWE]

 §21.

Prawa własności intelektualnej

 1. Wszystkie materiały dostępne w Serwisie mogą stanowić dobra niematerialne, w szczególności utwory w rozumieniu przepisu art. 1 ust. 1 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. 2019 poz. 1231, z późn. zm. — dalej: pr. aut.), i podlegać ochronie zgodnie z właściwymi przepisami z zakresu własności intelektualnej. Usługobiorca zobowiązuje się do poszanowania praw własności intelektualnej przysługujących Usługodawcy przez cały okres korzystania z Serwisu oraz po zakończeniu tego korzystania — pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej przewidzianej w odpowiednich przepisach prawa.
 2. Z uwzględnieniem przepisów o dozwolonym użytku oraz Licencji bezwzględnie zabrania się Usługobiorcy bez uzyskania zgody Usługodawcy:
  1. trwałego lub czasowego zwielokrotniania (reprodukcji) dóbr niematerialnych, o których mowa w ust. 1, w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie;
  2. wprowadzania jakichkolwiek poprawek, modyfikacji źródeł i zmian w strukturze dóbr niematerialnych, o których mowa w ust. 1;
  3. stosowania dóbr materialnych, o których mowa w ust. 1, i ich części, fragmentów lub wersji w innym utworze;
  4. odsprzedawania, rozpowszechniania, użyczania, dzierżawienia, najmowania, oddawania płatnie i nieodpłatnie osobom trzecim dóbr niematerialnych, o których mowa w ust. 1, ich kopii, wszelkich modyfikacji;
  5. dokonywania jakichkolwiek czynności rozporządzających prawami do dóbr niematerialnych, o których mowa w ust. 1, na rzecz osób trzecich.

§22.

Licencja

 1. Korzystanie z Produktów jest możliwe wyłącznie na podstawie Licencji udzielonej przez Usługodawcę. Akceptując Regulamin, Usługobiorca akceptuje również postanowienia licencyjne na potrzeby udzielenia Licencji.
 2. Na podstawie niniejszego Regulaminu Usługodawca udziela Usługobiorcy licencji niewyłącznej na polach eksploatacji, które są niezbędne do prawidłowego i niezakłóconego korzystania z nabytych Produktów przez Usługobiorcę, w tym w zakresie utrwalenia, zwielokrotnienia, wprowadzania do pamięci komputera oraz przechowywania na serwerach i dyskach. Licencja nie obejmuje żadnych pól eksploatacji, które nie są niezbędne do korzystania z Produktów zgodnie z przeznaczeniem.
 3. Licencja obejmuje liczbę egzemplarzy Produktu, która jest niezbędna do prawidłowego i niezakłóconego korzystania z Produktów. Zakazuje się zwielokrotniania Produktów w innych celach, w tym na potrzeby zamieszczenia w Internecie lub innej formy rozpowszechnienia.
 4. Licencja jest udzielana na czas nieoznaczony, na terytorium całego świata.
 5. Udzielenie Licencji nastąpi w momencie przekazania Usługobiorcy Produktu do — z zastrzeżeniem ust. 6.
 6. Udzielenie Licencji nie może nastąpić przed dniem zapłaty ceny lub wynagrodzenia w pełnej wysokości.
 7. Usługobiorca bez zgody Usługodawcy wyrażonej w formie dokumentowej lub pisemnej nie może:
 1. udzielać dalszych licencji (sublicencji) na rzecz osób trzecich;
 2. przenieść licencji, w całości lub części, na rzecz osób trzecich;
 3. zbyć licencji, w całości lub części, na rzecz osób trzecich.
  1. W przypadku naruszenia Licencji przez Usługobiorcę lub osobę trzecią, za którą Usługobiorca ponosi odpowiedzialność, Usługodawca wezwie Usługobiorcę do zaprzestania naruszeń, wyznaczając termin dodatkowy, nie krótszy niż 7 (słownie: siedem) dni. W przypadku bezskutecznego upływu terminu dodatkowego Usługodawca może wypowiedzieć Licencję bez zachowania okresu wypowiedzenia. W takim przypadku Usługobiorca jest zobowiązany natychmiast zaprzestać korzystania z Produktów oraz zniszczyć wszelkie posiadane egzemplarze i kopie.
  2. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z prawami własności intelektualnej Usługobiorca powinien niezwłocznie skontaktować się z Usługodawcą.

 

§23.

Ochrona know how

 1. Usługobiorca zobowiązuje się nie udostępniać oraz nie przekazywać osobom trzecim know how, które zostanie mu przekazane wraz z Produktem lub podczas świadczenia Usług Rozwojowych, chyba że przekazanie lub udostępnienie know how następuje za zgodą Usługodawcy.
 2. Zobowiązanie Usługobiorcy obejmuje w szczególności:
  1. utrzymanie know how w tajemnicy;
  2. podjęcie działań, w stopniu należytej staranności, w celu zabezpieczenia tajności know how, zapobieżenia udostępnienia know how do publicznej wiadomości oraz osobom trzecim;
  3. ograniczenie dostępu do know how jedynie do tych swoich przedstawicieli i doradców, którym udostępnienie know how jest niezbędne;
  4. niezapisywanie danych, informacji lub dokumentów zawierających know how na zewnętrznych nośnikach danych, o ile nie jest to konieczne do korzystanie z Produktów lub Usług Rozwojowych i jest dokonywane w sposób należycie zabezpieczający dane przed ujawnieniem;
  5. powstrzymanie się od jakichkolwiek form wykorzystywania know how w jakikolwiek nieuzgodniony z Usługodawcą sposób, który mógłby choćby potencjalnie narazić Usługodawcę na szkodę.
 3. Usługobiorca zobowiązuje się, że nie wykorzysta know how dla jakiegokolwiek innego celu aniżeli korzystanie z Produktów lub Usług Rozwojowych we własnej działalności. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za każde naruszenie zobowiązań wynikających niniejszego paragrafu przez którąkolwiek z osób wskazanych w ust. 2 lit. c niniejszego paragrafu tak samo, jak za własne naruszenie tych zobowiązań.
 4. Usługobiorca zobowiązuje się do naprawienia wszelkich szkód poniesionych przez Usługodawcę w wyniku niezachowania przez Usługobiorcę należytej staranności w wykonaniu zobowiązań, o których mowa w niniejszym paragrafie.
 5. Zobowiązanie Usługobiorcy do zachowania w tajemnicy know how nie dotyczy informacji:
  1. których obowiązek podania do publicznej wiadomości wynika z obowiązujących przepisów prawa;
  2. które muszą zostać przekazane lub ujawnione na podstawie decyzji właściwego organu władzy państwowej lub samorządowej;
  3. na ujawnienie których Usługobiorca uzyskał uprzednią zgodę Usługodawcy. Zgoda musi zostać wyrażona w formie dokumentowej pod rygorem bezskuteczności.
 6. Usługobiorca powinien posiadać świadomość, że wszelkie dokumenty, informacje i materiały powierzone mu przez Usługodawcę jako elementy know how, są i pozostaną własnością intelektualną Usługodawcy.

§24.

Dane osobowe

 1. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Usługobiorców będących osobami fizycznymi zostały opisane w Polityce prywatności.
 2. Usługobiorca, wykorzystując jakiekolwiek dane osobowe należące do osób trzecich na potrzeby korzystania z Serwisu, jest zobowiązany zapewnić, aby użycie tych danych następowało zgodnie z prawem, a w szczególności, by podmioty, do których te dane należą, zostały należycie poinformowane o ich wykorzystywaniu.
 3. Jeżeli Usługobiorca korzysta z danych osobowych należących do osób trzecich, Usługodawca ma prawo przyjąć, że użycie tych danych osobowych następuje zgodnie z prawem.
 4. W przypadku, gdy Usługobiorca bezprawnie korzysta z danych osobowych należących do osób trzecich, i z tego powodu Usługodawca poniesie jakąkolwiek odpowiedzialność (cywilną, administracyjną), Usługobiorca może zostać zobowiązany do naprawienia Usługodawcy szkody tym wywołanej — na zasadach ogólnych prawa cywilnego.

 

[ROZDZIAŁ IX: POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

§25.

Dane kontaktowe

 1. Kontakt z Usługodawcą jest możliwy w następujący sposób:
  • pocztą elektroniczną: biuro@4skills.pl;
  • telefonicznie: +48512363210;
  • pocztą zwykłą:

4skills sp. z o.o.

ul. Ossowska 35/2

05-220 Zielonka

 1. Preferowaną formą komunikacji pomiędzy Stronami jest korespondencja elektroniczna, za pomocą wiadomości e-mail.

§26.

Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w takich przypadkach, jak:
  1. zmiana warunków świadczenia Usług;
  2. konieczność dostosowania Regulaminu do zmian prawnych;
  3. konieczność dostosowania Regulaminu do decyzji, wyroku lub innego orzeczenia właściwego sądu lub organu państwowego;
  4. konieczność spełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Usługodawcy;
  5. zmiany redakcyjne.
 2. Każdy dokument oznaczony jest datą, od której obowiązują jego postanowienia.
 3. Zmiany niniejszego Regulaminu są publikowane w Serwisie, a ponadto Usługobiorcy zostaną powiadomieni o planowanej zmianie treści Regulaminu drogą elektroniczną, poprzez wiadomość e-mail (o ile Usługodawca posiada adres e-mail Użytkownika).
 4. Zmiany niniejszego Regulaminu zaczynają obowiązywać po 2 (słownie: dwóch) tygodniach od powiadomienia, o którym mowa w ust. 3 — z zastrzeżeniem, że termin ten może zostać skrócony w przypadku, gdy obowiązek zmiany Regulaminu w określonym terminie będzie wynikał z właściwych przepisów prawa lub wydania określonej decyzji, wyroku lub innego orzeczenia (w szczególności z rygorem natychmiastowej wykonalności).
 5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, Usługobiorca ma prawo rozwiązać Umowę o charakterze ciągłym, która ma być wykonywana również po zmianie Regulaminu, do czasu planowanego wejścia w życie zmian.
 6. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego.
 7. W przypadku sporządzenia Regulaminu w różnych wersjach językowych rozstrzygające znaczenie ma wersja polska.
 8. Użyte w Regulaminie nagłówki jednostek redakcyjnych (paragrafów) mają charakter informacyjny dla wygody Stron i nie wpływają na interpretację Umowy.
 9. Wszystkie załączniki stanowią integralną część Regulaminu.
 10. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Regulaminu w całości lub części zostanie uznane za nieważne, bezskuteczne lub niemożliwe do wyegzekwowania, nie wpłynie to na ważność, skuteczność lub możliwość wyegzekwowania pozostałych postanowień Regulaminu. Strony niniejszym zgadzają się zastąpić takie postanowienie właściwym przepisem prawa.
 11. W przypadku jakichkolwiek sporów wynikłych pomiędzy Stronami odnośnie zawarcia, interpretacji, wykonania i skutków prawnych Umowy Strony w dobrej wierze podejmą negocjacje w celu polubownego rozstrzygnięcia sporu. W razie braku rozwiązania sporu na drodze polubownej Strony oddadzą spór pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Operatora, a w przypadku Użytkowników będących konsumentami lub PNPK — sądowi powszechnemu, którego właściwość określają przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks postępowania cywilnego (t. j. Dz. U. 2020 poz. 1575, z późn. zm.).
 12. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 20.02.2021

Załącznik nr 1: Wzór odstąpienia od Umowy

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: 4skills spółka z o.o. z siedzibą w Zielonce przy ul. Ossowskiej 35/2, 05-220 Zielonka, KRS: 0000854959, NIP: 1251708607, REGON: 38678448800000

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od następującej umowy: __________________________________________.

 

Data zawarcia umowy: ______________________

Imię i nazwisko konsumenta lub PNPK: ______________________

Adres konsumenta lub PNPK: ______________________

Podpis konsumenta lub PNPK: (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

Data: ______________________